برای دانشگاه پردیس اقدام کنید

با ما به عنوان سفیر دانشگاه همکاری کنید ، تا به جامعه کمک کنید تا راه حل رفع سریع و کارآمد اختلافات را پیدا کند ، بیایید با ما بیاموزید و با ما رشد کنید.

</s></s>

ما شریک راه حل شما هستیم ، با ما می توانید مأموریت داشته باشید که جامعه را با آینده سازوکار رفع اختلاف وصل کنید.

ثبت

برای درخواست پست سفیر پردیس دانشگاه MediateGuru ، لطفاً برای پر کردن اطلاعات زیر وقت بگذارید.

Yellow and Blue Students Volunteer Flyer