top of page

مشکل بحث

طرفین این داوری دعوی عبارتند از:

Fata Energy Holding، Inc.

(مدعی)

</s></s>

v

</s></s>

پادشاهی کلمبا

(پاسخگو)

مستندات مربوط به Moot Problem به شرح زیر است:

1. Fata Energy Holding، Inc. - اطلاعیه داوری.

2. دولت کلمبا - پاسخ به اطلاعیه داوری.

3. یادداشت عملی SIAC - بودجه شخص ثالث.

4. توافق نامه جامع سرمایه گذاری ASEAN.

5. قوانین سرمایه گذاری SIAC 2017.

bottom of page